regulamin konkursu FB

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „ KONKURS ”.

2. Organizatorem Konkursu jest Feedstar_Pets.

3. Partnerzy w konkursie są sponsorami nagród, nie są organizatorami.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sponsorów, braku kontaktu lub

niewywiązaniu się z umowy (braku nadania nagrody).

4. Konkurs przeprowadzany jest w internecie na fanpage'u Feedstar_Pets.

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W ZABAWIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która

posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem profilu Feedstar_Pets i

Partnera konkursu na portalu społecznościowym Facebook. Osoby ograniczone w

zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego

przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym

Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebook'a przez osoby poniżej 13

roku życia jest zabronione.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:

a.) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status „Uczestnika” - zgodnie z

punktem II podpunktu 1,

b.) osoba biorąca udział w Konkursie musi dodać komentarz określony w treści

konkursu (np. biorę udział lub odpowiedź na określone pytanie).

III. NAGRODY, PRZEBIEG KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW..

1. Nagrody w konkursie przyznawane są przez sponsorów, którzy są Partnerami w konkursie

(nie są organizatorami).

2. Nagrody nie mogą być wymieniane na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

3. Ogłoszenie wyników następuje do 7 dni od zakończenia konkursu.

4. Zwycięzca zgłasza się do sponsora w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia

nagrody (chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej).

5. Czas zgłoszenia się zwycięzcy trwa do 7 dni kalendarzowych.

6. Brak zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 5 jest równoznaczny z rezygnacją przez

uczestnika z odbioru nagrody.

7. Nagrody przyznawane w Konkursie zostaną wysłane w ciągu 14 dni od otrzymania

potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 5.

8. Termin, o którym mowa w punkcie 7 może zostać zmieniony po uzgodnieniach między

zwycięzcą, a sponsorem. (Organizator nie bierze udziału w tych ustaleniach)

9. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania Partnerowi (sponsor

nagrody) chyba, że w opisie będzie zaznaczone inaczej, w wiadomości prywatnej na

portalu społecznościowym Facebook danych potrzebnych do przesłania nagrody tj. imię,

nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nagrody (za ich jakość, termin dostarczenia

lub jego brak..)

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z

zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu

portalu społecznościowego Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym

dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.

2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:

a.) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej

osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,

b.) udział w konkursie przy pomocy kilku kont użytkownika na Facebooku,

c.) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,

d.) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub

zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym

Organizatora lub Partnera konkursu (sponsora).

3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez

Portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z

odpowiedzialności przez każdego uczestnika. Portal Facebook nie ponosi

odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu.

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest funpage Feedstar_Pets.

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania

nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę na

przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i związku

z wydaniem nagrody.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie zgody

uczestnika konkursu (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

4. Dane osobowe są przekazywane fundatorowi nagród, podmiotom dostarczającym

programy informatyczne oraz świadczących usługi przewozowe, kurierskie, wyłącznie w

celu przeprowadzenia konkursu i dostarczenia nagród laureatom konkursu.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia i

rozstrzygnięcia konkursu oraz rozpoznania ewentualnych roszczeń.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a.) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b.) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed

jej cofnięciem,

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

8. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do profilowania i podejmowania

zautomatyzowanych decyzji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian

terminów.

Zmieniony regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie fanpage'u Feedstar_Pets.

Organizator ma prawo zakończyć konkurs (anulować) i ma obowiązek poinformować o

tym fakcie uczestników.